تدارکات

تدارکات

بر اساس تجربه بیش از 20 سال در صنعت مسکن سیار، ما روابط خوبی با تامین کنندگان معتبر برقرار کرده ایم.شبکه قوی ما در میان بازار چین مطمئن شد که می توانیم مواد واجد شرایط را به موقع دریافت کنیم.